PHP中多维数组自定义排序uasort()

php内置的排序函数很多,正反各种排,常用的排序函数:

sort() – 以升序对数组排序

rsort() – 以降序对数组排序

asort() – 根据值,以升序对关联数组进行排序

ksort() – 根据键,以升序对关联数组进行排序

arsort() – 根据值,以降序对关联数组进行排序

krsort() – 根据键,以降序对关联数组进行排序

基本都能满足需求了,关于这些函数的使用方法就不多啰嗦了,但是在项目的实际开发中还是会有些更加苛刻的排序需求,今天要介绍的排序函数是:uasort()

uasort()主要是用在需要按照自定义的方法>并且保留索引关系对多维数组的排序上,有如下数组:

$sort_array = array(
  "array1" => array(
    'word'=>'test1',
    'sortnumber'=>1,
  ),
  'array3'=>array(
    'word'=>'test4',
    'sortnumber'=>4,
  ),
  'array2'=>array(
    'word'=>'test3',
    'sortnumber'=>3,
  ),
  'array5'=>array(
    'word'=>'test5',
  ),
  'array4'=>array(
    'word'=>'test2',
    'sortnumber'=>2,
  ),
);

需求是按照sortnumber以升序的方式排序,首先需要写一个自定义排序的规则

// 自定义排序函数
function my_sort($a,$b){
  $prev = isset($a['sortnumber']) ? $a['sortnumber'] : 0;
  $next = isset($b['sortnumber']) ? $b['sortnumber'] : 0;
  if($prev == $next)return 0;
  return ($prev<$next) ? -1 : 1;
}
echo '<pre>排序前:<br>';
print_r($sort_array);
uasort($sort_array, "my_sort");
echo "排序后:<br>";
print_r ($sort_array);

得到的结果:

排序前:

Array
(
[array1] => Array
  (
    [word] => test1
    [sortnumber] => 1
  )
[array3] => Array
  (
    [word] => test4
    [sortnumber] => 4
  )
[array2] => Array
  (
    [word] => test3
    [sortnumber] => 3
  )
[array5] => Array
  (
    [word] => test5
  )
[array4] => Array
  (
    [word] => test2
    [sortnumber] => 2
  )
)

排序后:

Array
(
[array5] => Array
  (
    [word] => test5
  )
[array1] => Array
  (
    [word] => test1
    [sortnumber] => 1
  )
[array4] => Array
  (
    [word] => test2
    [sortnumber] => 2
  )
[array2] => Array
  (
    [word] => test3
    [sortnumber] => 3
  )
[array3] => Array
  (
    [word] => test4
    [sortnumber] => 4
  )
)

最后需要提醒的是:自定义的函数要使用 isset 检测下需要排序的字段是否存在如不存在赋个默认的0,不然会有报错提示

1 条评论

发表评论

*